5 Yếu Tố Cần Thiết Khi Mất Ngủ

Phòng ng?a ch?ng m?t ng? là ?i?u h?t s?c c?n thi?t ?? c?i thi?n ch?t l??ng gi?c ng?. D??i ?ây là m?t s? ph??ng pháp b?n có th? tham kh?o nh?:Nh?ng tình tr?ng y khoa ho?c r?i lo?n tâm th?n ?i kèm không ?? gi?i thích cho nh?ng than phi?n v? gi?c ng?.Giáo d?c v? sinh gi?c ng?: M?t s? tr??ng h?p r?i lo?n do thói quen x?u trong sinh ho?t g�

read more